+420 603 987 654      store@moldavitesonly.com

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1      Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu Moldavitesonly.com
1.2      Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

1.3      Reklamační řád se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb.Občanského zákoníku.

2. Záruční podmínky

2.1      Zjistí-li kupující po převzetí zboží neúplnost dodávky, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

2.2      Délka záruční doby je 24 měsíců (pokud není stanoveno jinak) a začíná běžet ode dne doručení zboží.

2.3      Při přebírání zboží prostřednictvím balíkové služby (Česká pošta,PPL, apod.) je kupující povinen zkontrolovat, zda-li má balík neporušený obal, případně zda-li zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. V takovém případě, je kupující povinen zboží odmítnout, musí sepsat s přepravcem zápis o škodě, a poté neprodleně informovat prodávajícího a do 24 hodin tento zápis o škodě zaslat  prodávajícímu. Na dodatečné reklamace neúplnosti či poškození zásilky nebude brán zřetel, a nevzniká tím kupujícímu žádný nárok.

2.4      Pokud kupující zjistí reklamovatelnou vadu na obdrženém zboží, nebo pokud se během plynutí záruční doby takováto vada vyskytne, má kupující právo zboží reklamovat.

2.5      Zboží musí být reklamováno neprodleně po zjištění závady.

3. Vyřizování reklamací

3.1      Kupující je povinen reklamované zboží zaslat zpět v originálním obalu, v případě, že zákazník již originál obal nemá, musí zajistit obal takový, aby vyhovoval nárokům přepravy a nedošlo při ní k poškození zboží. Zboží je také povinen označit dle jeho povahy (křehké apod.), zpravidla tak, jak mu jej zaslal prodávající. Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci. V případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, v jehož důsledku vzniklo poškození, nebude reklamace prodejcem uznána.

3.2      Kupující je povinen k reklamovanému zboží doložit: originál doklad o nákupu zboží (faktura, dodací list), veškeré jiné doklady a oznámení  o zjištěných závadách, které musí obsahovat, jméno, adresu, telefon a e-mail kupujícího, datum nákupu a číslo kupního dokladu, označení výrobku, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

3.3      Reklamované zboží spolu s ostatními výše uvedenými náležitostmi, zašle kupující na adresu:

RNDr. Jan Štýbr, K Plzenci 1003/15, 326 00 Plzeň 8 – Černice, doporučeně, s nápisem  REKLAMACE.

Reklamace nemůže být zaslána dobírkou!

3.4      Prodávající bude obratem informovat kupujícího e-mailem  o přijetí reklamace.

3.5      Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení vadného zboží, na případně delší lhůtě se prodávající s kupujícím dohodnou e-mailem či písemně.

3.6      Pokud bude reklamace vyřešena  jako oprávněná, prodávající si vyhrazuje právo (v závislosti na druhu vady a na povaze zboží) v souladu s právními předpisy, řešit reklamaci výměnou zboží (za jiné se stejnými parametry), přiměřenou slevou, či vrácením zaplacené kupní ceny. 

3.7      O způsobu vyřešení reklamace a zaslání zpět kupujícímu bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

3.8      Reklamační řízení končí dnem odesláním vyřízené reklamace zpět kupujícímu.

4. Závěrečná ustanovení

1.      Prodávající neodpovídá za škody způsobené neodborným používáním produktu, případně neodborným ošetřováním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, vady vzniklé běžným opotřebením, a nesprávným skladováním. Na takovéto vady se poskytovaná záruka NEVZTAHUJE!

2.      V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět (na náklady kupujícího). 

3.      Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

4.      Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem ..................Prodávající se vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.       V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. má kupující možnost do 14 dnů od obdržení zboží toto zboží vrátit  či v případě potřeby vyměnit za jiné.

2.      Zboží musí být zasláno doporučeně, nikoliv dobírkou (takto vrácené zboží nebude prodejce přebírat), na adresu prodávajícího, pouze v originálním obalu, kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání.

3.      Ke zboží musí být doložen originál doklad o nákupu (faktura, dodací list), a veškeré dokumenty týkající se zboží.

4.      Kupující uvede své jméno, adresu, tel. a e-mail kontakt, a kam si kupující přeje zaslat zpět finanční částku ( příp. číslo bankovního účtu).

5.      Při splnění všech těchto podmínek bude finanční částka vrácena kupujícímu do 10 dnů od obdržení vráceného zboží. Finanční částka bude vrácena ve výši ceny zboží + ceny za nejlevnější dopravu v nabídce (jen pokud bylo vrácené zboží zasláno při prodeji samostatně). Náklady spojené se zasláním zboží prodávajícímu, nese v plné výši kupující.

6.      Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude prodávající akceptovat výměnu zboží, či odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět.